PAWK z.t.  PAWK z.t.

Wustawki Młodźinskeho towarstwa Pawk z.t.                   deutsch  PAWK z.t. na facebook


§ 1 Mjeno a sydło

1. Towarstwo mjenuje so Serbske młodźinske towarstwo - Pawk z. t. (dale towarstwo).
2. Sydło towarstwa je w Budyšinje, Póstowe namĕsto 2.
3. Towarstwo je w towarstwowym registru při hamtskim sudnistwje w Budyšinje zapisane.
4. Mĕstno sudnistwa je Budyšin.

§ 2 Zamĕr

1. Zachowanje, wuwiće a rozšĕrjenje serbskeje rĕče a kultury mjez młodźinu su hłowne zamĕry towarstwa. Dale zasadźuje so za skručenje serbskeje młodźinskeje zhromadnosće. Organizowanje młodźinskich zarjadowanjow a skutkownosć jako informaciski centrum serbskeje młodźiny słuži zwoprawdźenju zamĕrow towarstwa.
2. Towarstwo podpĕruje organizatorisce a idejelnje aktiwity serbskich młodostnych a organizowanych młodźinskich skupin, kotrychž dźĕło wustawkam towarstwa wotpowĕduje. Towarstwo zastupuje zajimy serbskich młodostnych w tu- a wukraju.
3. Towarstwo pĕstuje kontakty z młodostnymi druhich słowjanskich ludow kaž tež z Młodźinu europskich narodnych skupin MENS.
4. Towarstwo skutkuje njesebičnje a njesćĕhuje prĕnjorjadnje hospodarske zamĕry. Jeho zamĕry su bjezwuwzačnje a njeposrĕdnje powšitkownowužitne w zmysle wotrĕzka "dawki znižowace zamĕry" porjada wotedawkow.

§ 3 Čłonstwo

1. Z čłonom towarstwa móže so kóžda přirodna wosoba stać, kotraž je znajmjeńša 16 lĕt stara a so za zwoprawdźenje zamĕrow towarstwa zasadźuje. Dale móža prawokmane a prawonjekmane serbske młodźinske towarstwa, zjednoćenstwa a zhromadźenstwa čłon towarstwa być.
2. Wobsteji móžnosć spĕchowanskeho čłona. Spĕchowanski čłon je čłon towarstwa bjez hłosowanskeho prawa. Formy spĕchowanja rjaduja so přez zrĕčenja z předsydstwom.
3. Próstwa wo čłonstwo ma so pola předsydstwa pisomnje zapodać. Runočasnje připóznaje stajer próstwy wustawki towarstwa. Wo přiwzaću nowych čłonow rozsudźi předsydstwo.
4. Čłonstwo zakónči so přez

 •  předsydstwu pisomnje zapodaty wustup
 •  wuzamknjenje při hrubym zranjenju wustawkow towarstwa
 •  smjerć
 •  rozpušćenje towarstwa.

 • 5. Wuzamknjenje móže sobustawska zhromadźizna z jednorej wjetšinu hłosow wobzamknyć. Wotpowědny čłon ma so do toho słyšeć. Wuzamknjenemu čłonej ma so w běhu tydźenja pisomne wopodstatnjenje wuzamknjenja připósłać.

  § 4 Financowanje a sobustawske přinoški

  1. Dźěło towarstwa financuje so z pomocu darow kaž tež sobustawskich přinoškow.
  2. Wobchodne lěto je kalendariske lěto.
  3. Wysokosć lětneho přinoška wobzamknje sobustawska zhromadźizna. Wón ma so lětnje dočasa płaćić. Nowi čłonojo płaća lětny přinošk za běžne lěto podźělnje při zastupje do towarstwa.
  4. Srědki smědźa so jenož za zaměry towarstwa, kaž su wone we wustawkach zapisane, wužiwać. Žana wosoba njesmě přez wudawki, kotrež njesłuža zaměram towarstwa abo přez njepoměrnje wysoke zarunanja, lěpšiny měć. Čłonam nimaja so pjenježne dary z towarstowych srědkow płaćić.

  § 5 Towarstwowe organy

  Organy towarstwa su:

 •  sobustawska zhromadźizna
 •  předsydstwo

 • § 6 Sobustawska zhromadźizna

  1. Najwyši organ towarstwa je sobustawska zhromadźizna.
  2. Předsydstwo zwoła lětnje porjadnu sobustawsku zhromadźiznu. Na sobustawsku zhromadźiznu maja so čłonojo dwě njedźeli dočasnje pisomnje přeprosyć. Runočasnje ma so dnjowy porjad zdźělić.
  3. Sobustawska zhromadźizna je wobzamknjenja kmana, hdyž je znajmjeńša połojca hłosokmanych čłonow přitomna. Kóždy čłon ma jedyn hłós.
  4. Sobustawska zhromadźizna woli po wobzamknjenym wólbnym porjedźe dwulětnje předsydstwo. Wona postaji předsydu, městopředsydu a pokładnika.
  5. Hłowna zhromadźizna ma hłowny nadawk, lětnu dźĕławosć towarstwa bilancować a zasadne nadawki za přichodne lěto postajić. Nimo toho schwali wona hospodarski plan za přichodne wobchodne lěto, přijima rozprawu předsydstwa a rozsudźi wo jeho wuwjazanju.
  6. Sobustawska zhromadźizna wothłosuje z jednorej wjetšinu hłosow. Za rozsud wo změnje wustawkow stej dwě třećinje trěbnej.
  7. Wo sobustawskej zhromadźiznje ma so protokol zhotowić, kotryž mataj nawoda zhromadźizny a protokolant podpisać.
  8. Wurjadna sobustawska zhromadźizna ma so zwołac, hdyž sej to znajmjeńša štwórćina wšěch čłonow abo dwě třećinje čłonow předsydstwa pisomnje z podaćom přičinow žada.

  § 7 Předsydstwo

  1. Předsydstwo towarstwa wobsteji znajmjeńša z třoch a nic wjace hač pjeć čłonow. Su to předsyda, městopředsyda, pokładnik a hač do dwaj dalšej čłonaj.
  2. Prawnisce a zwonkaprawnisce zastupuje towarstwo předsyda sam abo jeho městopředsyda a pokładnik zhromadnje.
  3. Předsydstwo wjedźe bĕžne naležnosće towarstwa.
  4. Předsydstwo zeńdźe so, hdyž sej to zajimy towarstwa žadaja abo hdyž to dwaj čłonaj předsydstwa namjetujetaj. Předsydstwo je wobzamknjenja kmane, hdyž stej dwě třećinje čłonow předsydstwa přitomnej. Wobzamknje so z jednorej wjetšinu. Při jenakej ličbje hłosow rozsudźi hłós nawody posedźenja předsydstwa. Předsydstwo je winowate před sobustawskej zhromadźiznu rozprawjeć.
  5. Wopušćili čłon předsydstwo, maja so bórze narunanske wólby přewjesć.

  § 8 Čłonstwa towarstwa

  1. Towarstwo je čłon Domowiny - Zwjazka Łužiskich Serbow z.t.; z tym je kóždy čłon towarstwa tež z čłonom Domowiny.
  2. Towarstwo zastupuje serbsku młodźinu w Młodźiny europskich narodnych skupin (MENS).

  § 9 Rozpušćenje towarstwa

  1. Rozpušćenje towarstwa móže jenož k tutomu zamĕrej zwołana sobustawska zhromadźizna wobzamknyć. Na tutej zhromadźiznje dyrbi znajmjeńša tři štwórćiny wšĕch hłosokmanych čłonow přitomnych być. Znajmjeńša dwĕ třećinje hłosokmanych dyrbi rozpušćenju přihłosować.
  2. Hłowna zhromadźizna k rozpušćenju towarstwa ma so potom zwołać, hdyž sej to znajmjeńša tři štwórćiny čłonow towarstwa žada.
  3. Při rozpušćenju towarstwa abo hdyž wotpadnu dawki znižowace zamĕry, ma zamóženje towarstwa Domowinje - Zwjazk Łužiskich Serbow připadnyć, kotraž smĕ tute bjezwuwzaćnje a njeposrĕdnje za powšitkownowužitne zamĕry wužiwać. Wobzamknjenje wo přichodnym wužiwanju zamóženja smĕ so hakle po přihłosowanju přisłušneho finančneho zarjada wuwjesć.

  § 10 Wšelčizny

  1. Wobchadna rĕč w towarstwje je serbšćina.
  2. Předleži płaćila nĕmska werzija wustawkow.